\n" . "X-Mailer: PHP 4.x"); } ?> Stichting APR

FAQ

• Waarom kan ik zelf niet kiezen welke zenders ik wil ontvangen?

Antw: In technisch opzicht is het voor consumenten nu nog niet mogelijk om zelf een pakket samen te stellen. Op dit moment is het zo geregeld dat de kabelexploitant met de betreffende gemeente contractueel vastlegt hoe groot het zenderpakket is. De samenstelling van het pakket vindt als volgt plaats.
1. De Mediawet schrijft verplichte doorgifte van een aantal zenders voor (alle Nederlandse publieke -, 2 Belgische publieke omroepen, de publieke regionale - en de publieke lokale omroep) ;
2. Daarnaast is (soms) contractueel vastgelegd dat een aantal zenders moet worden doorgegeven (bijvoorbeeld de SALTO-kanalen);
3. De programmaraad adviseert vervolgens tot het Wettelijk Basis Pakket van 15 televisie- en 25 radiozenders;
4. De kabelexploitant vult de rest van het pakket aan.

• Waarom wijzigen de radio- en televisiezenders elk jaar?

Antw: De APR brengt op grond van de Mediawet jaarlijks aan de kabelexploitant advies uit over de samenstelling van het radio- en televisiepakket. Daarbij probeert de APR consumenten zo min mogelijk te confronteren met wijzigingen. Er doen zich echter soms ontwikkelingen voor waarop de APR geen invloed heeft, maar die wel leiden tot een wijziging in een pakket. Zo kan het zijn dat een aanbieder zich niet langer beschikbaar stelt voor analoge doorgifte, stopt met het verzorgen van uitzendingen of niet tot overeenstemming kan komen met de kabelexploitant wat het regelen van de auteursrechten betreft. Ook presenteren zich nieuwe aanbieders, die met hun programma’s mogelijk zorgen voor een aanvulling op het pakket. En omdat het aantal zenders contractueel vastligt, betekent het toevoegen van een zender onmiddellijk dat er een ander moet vervallen. Over het algemeen zijn de wijzigingen die zich jaarlijks voordoen dus marginaal.

• Waarom krijg ik nooit informatie over de zenderwisselingen?

Antw:De kabelexploitant kondigt wijzigingen in het zenderpakket op ruime schaal aan. Via het informatiekanaal van UPC wordt deze informatie ook verstrekt. De Algemene Programma Raad verstuurt na het uitbrengen van de jaarlijkse adviezen persberichten naar alle media in het verspreidingsgebied. De APR kan abonnees overigens niet rechtstreeks aanschrijven omdat er geen directe relatie is met de consumenten.

• Heeft bellen/schrijven/mailen naar jullie wel zin?

Antw: Jazeker wel! De APR noteert op het secretariaat alle ingekomen reacties. De APR betrekt alle verzoeken/wensen/suggesties bij de opstelling van de jaarlijkse radio- en televisieadviezen. Vanzelfsprekend kan de APR niet aan alle wensen tegemoet komen, maar het heeft wel degelijk zin om de APR te informeren.

• Waarom bestaat de APR eigenlijk? En hoe komt de APR tot zijn besluiten?

Antw: De APR ontleent zijn bestaansrecht aan de Mediawet. Artikel 82k van deze wet bepaalt dat er in gemeente waar een kabelnet aanwezig is, een programmaraad moet zijn. In gebieden waar de kabelnetten gekoppeld zijn kan er een regioanale programmaraad zijn. In het geval van de APR is er sprake van zo’n regionale programmaraad. Het werkgebied van de APR omvat nl. 10 gemeenten in de regio Groot-Amsterdam.

De APR bestaat uit 13 leden, waarvan er zeven de consumenten van Amsterdam vertegenwoordigen, 2 namens Purmerend, 2 namens Zaanstad, 1 namens Landsmeer en 1 namens Ouder-Amstel. Tezamen vormen deze vertegenwoordigers het Algemeen Bestuur van de APR. Besluiten van de APR worden in de Algemeen Bestuursvergaderingen en in gezamenlijkheid genomen, waarbij uiteraard het principe van meerderheid van stemmen geldt.

• Ik zie vaak herhalingen. Hoe komt dat?

Antw: De aanbieders van televisieprogramma’s zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van hun programma’s. Daarop heeft de APR geen invloed. Uiteraard worden klachten of opmerkingen over herhalingen aan de aanbieders doorgegeven. In hoeverre daarmee rekening wordt gehouden is de verantwoordelijkheid van de zenders zelf.

• Krijgen jullie geld van zenders om hun programma’s op te nemen?

Antw: Nee, de APR ontvangt van programma-aanbieders geen geld of vergoedingen. De APR is een onafhankelijke stichting en wenst dat ook vooral te blijven. De APR wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam eventueel samen met andere gemeenten in het werkgebied.

• Kan het zenderpakket voor televisie worden uitgebreid?

Antw: Technisch is het mogelijk om het zenderpakket uit te breiden. De omvang van het zenderpakket is echter een kwestie van gemaakte afspraken tussen een gemeente en de kabelexploitant. De APR heeft daarin geen zeggenschap.

• In andere plaatsen in Nederland zijn bepaalde zenders wel te ontvangen en hier niet. Hoe komt dat?

Antw: In Nederland zijn verschillende kabelexploitanten actief. Naast UPC zijn dat bijvoorbeeld Multikabel, Casema en Essent. In de regio Groot-Amsterdam is het kabelnet eigendom van UPC. Elke kabelexploitant mag (gedeeltelijk) eigen beleid voeren. Sommige programma-aanbieders willen voor de doorgifte van hun programma’s betaald worden en het staat de kabelexploitant vrij om daarmee wel of niet in te stemmen. UPC hanteert het beleid dat er niet aan programma-aanbieders wordt betaald. Andere kabelexploitant hanteren dat beleid niet en zijn dus wel bereid om vergoedingen te betalen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de zenders Eurosport en Animal Planet. In de regio Groot-Amsterdam bieden deze zenders bieden hun programma’s daarom alleen aan in digitale vorm aan en zijn zij niet in het “normale” analoge pakket te zien.

• Wie benoemt jullie eigenlijk?

Antw: De leden van de APR worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente die zij vertegenwoordigen. De APR werft nieuwe leden zelf en maakt voor het betreffende gemeentebestuur een voordracht.

• Waarom verdwijnt RAI Uno van de kabel?

Antw: Bij de opstelling van het nieuwe Televisieplan 2005-2006 (met als looptijd 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006) heeft de APR opnieuw beoordeeld welke zenders in het Wettelijk Basis Pakket (=WBP) kunnen worden opgenomen. Helaas heeft de APR daarbij geen mogelijkheid gezien om RAI Uno op te nemen. Wel heeft de APR overwogen om RAI Uno op te nemen in het aanvullend pakket. Onderstaand wordt toegelicht waarom die overweging niet heeft geleid tot daadwerkelijke opname van RAI Uno in het advies.

Naar de mening van APR dienen ook de zgn. “kleine” taalgroepen deel uit te maken van het aanbod. Onder die “kleine” taalgroepen vallen zenders als RAI Uno, TRT en TVE. Voor al deze zenders is geen plaats in het aanvullend pakket zodat ook hierin een keuze gemaakt moet worden. De APR baseert zich voor die keuze op de bevolkingssamenstelling in het verspreidingsgebied, de gemeten kijkdichtheid en de door diverse partijen gemeten voorkeuren van kijkers. Daaruit blijkt dat TRT in ieder geval een plaats verdient in het aanvullende pakket. Ten aanzien van RAI Uno en TVE komen de kijkcijfers en gemeten voorkeuren van consumenten praktisch overeen. Aangezien RAI Uno in het lopende seizoen terug kon keren en TVE uit het pakket is gevallen, heeft de APR er thans voor gekozen om TVE op te nemen en RAI Uno uit het pakket te laten vallen. Op deze manier hoopt de APR liefhebbers van beide taalgroepen om het jaar te kunnen bedienen en blijft toch de pluriformiteit van het totale pakket in stand.