Nieuws-Archief | June 2003

[ ga terug ]

23.06.03, 14:28: APR stuurt open brief aan UPC mbt BBC Radio 3
Purmerend, 23 juni 2003

De APR heeft besloten om een "open brief" aan UPC te sturen met het dringende verzoek de wens van vele consumenten te respecteren en dus BBC Radio 3 terug te plaatsen. De inhoud van de brief die heden -met een persbericht- ook naar de pers wordt gezonden luidt:


Betreft: Open brief inzake BBC Radio 3


Geachte mevrouw,

Sinds de invoering van het Advies Kabelplan Radio 2003-2004 , per 1 april 2003, is -ten gevolge van een vergissing van de APR-, BBC Radio 3 ongewild uit het standaardpakket radio verdwenen. In de plaats van BBC Radio 3 is BBC Radio 1 nu in het pakket opgenomen.
Onmiddellijk na het ontdekken van deze fout heeft de APR formeel en informeel contact met u opgenomen om te bewerkstelligen dat BBC Radio 3 alsnog in het pakket terugkeerde. Tot op heden is ons verzoek door u niet ingewilligd. U heeft aangegeven dat technische en communicatieve problemen ten grondslag liggen aan uw besluit om het herstel niet te realiseren.Wel heeft u ons meegedeeld bereid te zijn de wisseling per 1 september 2003 te realiseren, tegelijk met de invoering van het Advies Kabelplan Televisie 2003-2004.

Direct na het wegvallen van BBC Radio 3 is de APR door talloze consumenten benaderd met het verzoek om BBC Radio 3 te laten terugkeren. Het unieke format van BBC Radio 3 wordt door de consumenten (en door de APR) als een groot gemis ervaren. Nu belangrijke concertactiviteiten op stapel staan, neemt de vraag naar BBC Radio 3 extra toe.

Het spijt ons dat u de keuze heeft gemaakt om de wisseling niet eerder dan per 1 september a.s. ongedaan te zullen maken. Deze datum valt precies na afloop van het voor luisteraars naar klassieke muziek zo belangrijke zomerseizoen met onder andere de Proms en andere festivals. Het belang van de consumenten staat voor ons voorop en naar wij aannemen is het ook in uw belang om consumenten tevreden te stellen. Wij constateren dat u de gunst van consumenten in een hoog vaandel heeft staan. Immers, in diverse communicatie-uitingen poogt u consumenten te bereiken en andere diensten van uw organisatie onder de aandacht te brengen! Wij hadden ons kunnen voorstellen dat u die communicatie gebruikte om ook een herstel van de gemaakte fout aan te kondigen. De APR verzoekt u met deze "open brief” dringend om de wens van vele consumenten te respecteren en dus BBC Radio 3 voor 1 juli a.s. terug te plaatsen.

Voor uw informatie delen wij u mee dat deze brief, vergezeld van een persbericht, aan de pers wordt aangeboden.

Met vriendelijke groet,Bart J. Robbers,
Voorzitter APR

17.06.03, 16:03: Vooraankondiging procedure Radioplan 2004-2005
In september 2003 start de APR met de voorbereidingen tot opstelling van het Advies Kabelplan Radio 2004-2005. Inmiddels staat de planning in grote lijnen vast. Voor radio-aanbieders zijn de volgende tijdstippen van belang.
• Half september worden de gebruikelijke aanvraagformulieren toegezonden;
• Eind september ontvangen de aanbieders -indien van toepassing- van de
APR een uitnodiging voor de presentaties;
• De presentaties staan gepland voor woensdag 8 oktober met als uitloop
donderdag 9 oktober 2003.
• Begin november 2003 worden passages van het concept-Advies Kabelplan
Radio 2004-2005 aan de betreffende aanbieders toegezonden. Hiermee
worden de aanbieders in de gelegenheid gesteld om te reageren op het
concept-Advies.
Nadat de APR de ingekomen reacties heeft besproken én heeft besloten of er aanleiding is het concept-Advies aan te passen/te verduidelijken, wordt het plan half november definitief vastgesteld. Aanbieding aan de kabelexploitant vindt dan plaats op de vaste datum van 1 december 2002.


16.06.03, 10:49: BBC Radio 3
Purmerend, 16 juni 2003.


Op basis van het door de APR uitgebrachte Advies Kabelplan Radio 2003-2004 is BBC Radio 1 in het pakket opgenomen in plaats van BBC Radio 3. Het is echter niet de bedoeling geweest van de APR om BBC Radio 3 uit het pakket te verwijderen. Onmiddellijk na ontdekking van deze vergissing heeft de APR contact opgenomen met UPC om te bewerkstelligen dat deze wisseling ongedaan werd gemaakt. De APR heeft recent opnieuw aan UPC kenbaar gemaakt dat terugplaatsing van BBC Radio 3 absoluut priorioteit heeft. Mocht het zo zijn dat er in het pakket een "lege plek" ontstaat, dan is op voorhand BBC Radio 3 als plaatsvervanger aangewezen. Aanbieders die de APR eerder als reserve heeft angewezen, moeten in dat geval dan nog even wachten.

Ondanks deze herhaalde, dringende verzoeken van de APR is UPC niet tot aktie overgegaan. Zoals het er nu naar uitziet zal terugplaatsing van BBC Radio 3 niet eerder plaatsvinden dan per 1 september 2003. UPC is nl. voornemens om de zenderwijziging in het Radiopakket te koppelen aan de invoering van Advies Kabelplan Televisie 2003-2004.

De APR betreurt het dat UPC deze beleidskeuze heeft gemaakt. De koppeling aan invoering van het Advies Kabelplan Televsie 2003-2004 is naar de mening van de APR onlogisch. UPC negeert hiermee de bij de APR en consumenten levende wens om BBC Radio 3 zo snel mogelijk terug te plaatsen en stelt kennelijk andere prioriteiten.

03.06.03, 12:14: Vergaderschema APR 2e helft 2003
In de AB-vergadering van 27 mei 2003 heeft de APR het vergaderschema voor de 2e helft 2003 vastgesteld. In deze planning is de procedure voor de totstandkoming van het Advies Kabelplan Radio 2004-2005 opgenomen. Het vergaderschema ziet er als volgt uit:

* donderdag 11 september 2003 - Huishoudelijke vergadering
* woensdag 8 en donderdag 9 oktober 2003 - Presentaties radio-aanbieders
* maandag 27 oktober 2003 - Bespreking discussiestuk mbt Radioplan
* woensdag 5 november - Bespreking concept-Radioplan 04-05
* donderdag 27 november 2003 - Vaststelling definitief Radioplan 04-05
* woensdag 10 december 2003 - Huishoudelijke vergadering

Alle ons bekende radio-aanbieders ontvangen van de APR eind juni 2003 een vooraankondiging waarin de exacte procedure voor de totstandkoming van het nieuwe Advies Kabelplan Radio 2004-2005 wordt meegedeeld.