Nieuws-Archief | April 2004

[ ga terug ]

Uitnodiging perspresentatie TV-plan (27.04.04, 14:18:)
Purmerend, 27 april 2004


Heden heeft de APR het volgende persbericht uit laten gaan.

Stichting Algemene Programma Raad
Postbus 265
1440 AG Purmerend
tel. 0299-452752
fax 0299-452753
email: [email protected]
interner: www.stichtingapr.nl

Purmerend, 27 april 2004.


PERSBERICHT


UITNODIGING Presentatie Advies
Kabelplan Televisie 2004 - 2005


Op DONDERDAG 29 april 2004 om 15.30uur presenteert de APR het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005. De voorzitter van de APR zal dan een toelichting geven op de inhoud van het advies.

Lokatie: Stadhuis van AMSTERDAM, kamer 0244.

Met het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005 brengt de Algemene Programma Raad zijn jaarlijkse advies uit aan de kabelexploitant omtrent de samenstelling van het standaardpakket televisie voor Amsterdam (+ concessiegebieden), Ouder-Amstel en de regio-gemeenten Purmerend, Zaanstad en Landsmeer voor de periode september 2004 t/m augustus 2005 .

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!


APR naar Commissariaat voor de Media (06.04.04, 14:07:)
Purmerend, 6 april 2004

De APR heeft heden een beroep gedaan op het Commissariaat voor de Media omdat niet wordt ingestemd met het eenzijdige besluit van UPC om de implementatiedatum van het Advcies Kabelplan Radio 2004-2005 te wijzigen. Tot nu toe werd het Radioplan ingvoerd per 1 april van elk jaar en ondanks dat de APR diverse keren heeft aangedrongen op handhaving van de huidige invoeringstermijn, heeft UPC besloten het nieuwe Radioplan in te voeren per 1 juli a.s. Enkele andere programmaraden gaan ook niet akkoord met de handelwijze van UPC en hebben eveneens het Commissariaat voor de Media ingeschakeld. Onderstaand de volledige tekst van de brief die aan het Commissariaat is gezonden.


Commissariaat voor de Media
t.a.v. de heer J.J. van Cuilenborg
Postbus 1426
1200 BK HILVERSUMPurmerend, 6 april 2004.


Betreft: Invoering Advies Kabelplan Radio 2004-2005


Geachte heer van Cuilenborg,

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Jaarlijks brengt de APR per 1 december een Advies Kabelplan Radio uit. Conform de bestaande procedure-afspraken hanteert de kabelexploitant als implementatiedatum 1 april van het jaar daarop. Met diverse brieven heeft UPC ons te kennen gegeven de implementatiedata van zowel de Radio- als de Televisieplannen te willen wijzigen. Om hen moverende redenen wenst UPC beide plannen in te voeren per 1 juli van elk jaar.

De APR heeft zowel schriftelijk als mondeling onmiddellijk duidelijk gemaakt niet met de voorgestelde wijzigingen akkoord te kunnen gaan. Bij brief van 19 februari 2004 heeft UPC echter meegedeeld dat onverkort wordt vastgehouden aan de gewijzigde implementatie-data. Dat betekent dat het door ons per 1 december 2003 uitgebrachte Advies Kabelplan Radio dus niet per 1 april 2004 is ingevoerd, maar door een eenzijdige beslissing van UPC pas wordt ge?mplementeerd per 1 juli 2004. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en continu?teit kan de APR zich niet met deze handelwijze verenigen.
Door de implementatiedata van de Advies Kabelplannen Radio en Televisie samen te laten vallen, word onze programmaraad in de toekomst gedwongen om:
- hetzij twee adviezen tegelijk uit te brengen, hetgeen de door ons gewenste zorgvuldige opstelling ernstig onder druk zet;
- hetzij de procedure voor ??n van beide adviezen op grote tijdsafstand van de invoeringsdatum te plaatsen, hetgeen de actualiteit groot geweld aandoet.
De mediawet voorziet immers juist in een jaarlijks advies om op de actualiteit van
de dynamische mediawereld in te kunnen gaan. De vraag rijst of het uitstellen van
de implementatie tot 7 maanden na het uitbrengen en zelfs 9 ? 10 maanden na de
feitelijke opstelling van het advies in overeenstemming is met dit uitgangspunt.

- De -

De APR is tevens niet overtuigd van de noodzaak om van de gebruikelijke implementatie-datum af te wijken. In de argumentatie van UPC heeft de APR daarvoor onvoldoende aanknopingspunten gevonden. In dit verband wijzen wij u nog op het volgende. UPC geeft in zijn brief van 19 februari 2004 o.a. als argument om tot een gewijzigde invoeringsdatum te komen ?dat een meerderheid van de programmaraden zich kan vinden in de nieuwe data?. Uit een door Kabelraden.nl opgestelde inventarisatie is ons echter het tegenovergestelde gebleken.

Deze problematiek is inmiddels ook door de programmaraden van Gelderland-Oost en Haarlem bij u kenbaar gemaakt. In navolging van deze programmaraden verzoeken wij u om tot bestuurlijke handhaving over te gaan, dan wel uit te spreken of de kabelexploitant gerechtigd is om eenzijdig af te wijken van gehanteerde procedures.

Als bijlage doen wij u afschriften van de op deze kwestie betrekking hebbende correspondentie toekomen.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,Els van Loenen,
secretaris APR