Nieuws-Archief | January 2004

[ ga terug ]

22.01.04, 11:39: Presentaties televisieaanbieders openbaar
Purmerend, 22 januari 2004

Heden heeft de APR het onderstaand persbericht verzonden.


PERSBERICHT


Presentaties televisieaanbieders openbaar


Inleiding

Jaarlijks nodigt de Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam televisieaanbieders uit voor het geven van een presentatie. Doel van deze presentaties is het verkrijgen van informatie over de inhoud van de aangeboden programma’s. De APR kan hierdoor op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij de programma-aanbieders. Voor de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005 heeft de APR besloten de presentaties een openbaar karakter te geven.

Locatie/tijdstippen presentaties

De data waarop de presentaties plaatsvinden zijn 4 en 5 februari 2004. De APR heeft gekozen voor spreiding over het gehele adviesgebied van de raad. De presentaties vinden daarom plaats op twee locaties. Dat zijn:
• 4 februari 2004: Kamer 0235 in het Stadhuis van Amsterdam;
• 5 februari 2004: Raadzaal in het Gemeentehuis van Zaanstad.
Beide avonden vangen aan om 19.00uur.

Aanmelden bijwonen presentaties

Belangstellenden worden verzocht zich van tevoren aan te melden. Dat kan schriftelijk, per email of telefonisch. Het adres van de APR is Postbus 265, 1440 AG Purmerend. Tel.nr. 0299-452752 en het emailadres is [email protected] Via de website www.stichtingapr.nl aanmelden kan ook. Het is mogelijk om eventuele specifieke vragen van consumenten te behandelen. Bij voorkeur ontvangt de APR deze vragen van tevoren.Tot 29 januari 2004 kunnen die bij het secretariaat worden aangeleverd. Eventueel kunnen vragen ook nog vóór aanvang van de vergadering worden ingediend. Voor de duidelijkheid: belangstellenden krijgen tijdens de presentaties niet de gelegenheid om vragen te stellen.

Opzet presentaties

Alle uitgenodigde televisieaanbieders krijgen 5 minuten de gelegenheid het unieke karakter van hun programma’s toe te lichten. Daarna krijgen de leden van de APR de gelegenheid tot het stellen van vragen. Eventuele vragen van consumenten worden dan op dat moment aan de orde gesteld. Na afloop van de vergaderingen wordt aan belangstellenden een formulier uitgereikt waarop meningen en opmerkingen kunnen worden ingevuld. Deze input gebruikt de APR bij de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005.

Graag nodigt de APR belangstellen uit om de presentaties bij te wonen!06.01.04, 10:25: Vooraankondiging Televisieplan 2004-2005
Purmerend, 6 januari 2004

De APR heeft in zijn Algemeen Bestuursvergadering van 10 december 2003 de procedure voor de totstandkoming van het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005 vastgesteld. Alle ons bekende aanbieders hebben inmiddels een vooraankondiging ontvangen. Onderstaand treft u deze informatie aan.

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief stellen wij u in kennis van het volgende.

De APR start in januari 2004 met de voorbereidingen voor de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005. Dat is eerder dan u van ons gewend bent. Het naar voren schuiven van de procedure is een gevolg van het feit dat de APR overeenkomstig het Modelreglement Programmaraden van het Commissariaat voor de Media invulling wil geven aan het begrip “openbaarheid”. Op dit moment kunnen wij u nog niet exact meedelen op welke wijze dat zal geschieden, maar in ieder geval is hiervoor in de procedure wel ruimte gemaakt. De planning staat inmiddels in grote lijnen vast. Voor u zijn de volgende tijdstippen van belang.
• Half januari ontvangt u van ons de gebruikelijke aanvraagformulieren;
• Eind januari ontvangt u -indien van toepassing- van ons een uitnodiging voor de presentaties;
• De presentaties staan gepland voor woensdag 4 februari met als uitloop donderdag 5 februari 2004.
De APR stelt aanbieders in de gelegenheid te reageren op het concept-Advies Kabelplan Televisie 2004-2005. Voor aanbieders is het hiermee mogelijk te reageren op hetgeen omtrent hen wordt voorgesteld. Eind februari/begin maart zult u de betreffende passages uit het concept-Advies Kabelplan Televisie ontvangen. Nadat de APR de ingekomen reacties heeft besproken én heeft besloten of er aanleiding is het concept-Advies aan te passen/te verduidelijken, wordt het plan half april definitief vastgesteld. Aanbieding aan de kabelexploitant vindt dan plaats op de vaste datum van 1 mei 2004.

Wij menen er goed aan te doen u reeds nu te informeren omtrent deze procedure, zodat u hiermee in uw planning rekening kunt houden.

Met vriendelijke groet,


Els van Loenen,
secretaris Stichting APR