Nieuws-Archief | January 2003

[ ga terug ]

21.01.03, 16:55: Radio Nationaal gehandhaafd in standaardpakket Groot-Amsterdam
In het per 1 december 2002 uitgebrachte Advies Kabelplan Radio 2003-2004 heeft de APR aangegeven de situatie rond Radio Nationaal opnieuw te zullen bespreken in zijn bestuursvergadering van 13 januari 2003. Aanleiding daarvoor was dat er bij Radio Nationaal sprake leek te zijn van een mogelijke formatwijziging en van een verschuiving van de doelgroep. De APR behoeld zich daarbij het recht voor om tot een tussentijdse aanpassing van het Advies over te gaan.

De APR heeft in zijn AB-vergadering van 13 januari 2003 besloten dat er onvoldoende gronden aanwezig zijn om het Advies Kabelplan Radio 2003-2004 aan te passen. Dat betekent dat Radio Nationaal in het gehele verspreidingsgebied in het standaardpakket gehandhaafd blijft. Uiteraard geldt opname in het standaardpakket tot het einde van de looptijd van het Advies Kabelplan Radio 2003-2004. Voor Radio 192 heeft dit besluit tot gevolg dat zij in het gehele gebied worden aangemerkt als 1e reserve.

21.01.03, 16:40: APR brengt geen wijziging aan in TV-plan 2002-2003
De kabelexploitant UPC heeft de APR verzocht het per 1 mei 2002 uitgebrachte Advies Kabelplan Televisie 2002-2003 in ogenschouw te nemen nu de fusie tussen RTVNH en AT5 geen doorgang vindt.

Op grond van gemaakte afspraken werd AT5 in Amsterdam (+ de concessiegebieden) als lokale Ún regionale must-carry zender beschouwd. RTVNH heeft voor heel Noord Holland de regionale must-carry status en claimt nu ook doorgifte van de programma's in Amsterdam (+ de concessiegebieden). In de overige gemeenten (Purmerend, Zaanstad en Landsmeer) worden de programma's van RTVNH al uitgezonden.

De APR heeft in zijn vergadering van 13 januari 2003 besloten het uitgebrachte Advies Kabelplan Televisie 2002-2003 niet te wijzigen. De APR stelt zich op het standpunt dat de korte termijn waarop RTVNH nu doorgifte van de programma's eist, niet in het belang is van de consumenten en de aanbieders die al op de kabel zijn toegelaten. De claim van RTVNH heeft tot gevolg dat er een andere aanbieder uit het standaardpakket verwijderd moet worden. Invoering van het Advies Kabelplan Televisie 2002-2003 heeft verschillende wijzigingen met zich meegebracht. Als de claim van RTVNH nu wordt uitgevoerd heeft dat opnieuw een wijziging in het zenderaanbod tot gevolg en dat wordt voor consumenten niet wenselijk geacht.

Al in februari 2003 start de APR moet de procedure voor de opstelling van het nieuwe Advies Kabelplan Televisie 2003-2004. De vereiste evenwichtige samenstelling van het standaardpakket en de rust op de kabelmarkt wordt meer bevorderd als de APR de claim van RTVNH kan betrekken bij de opstelling van dit nieuwe plan. Tevens kan daarbij dan de keerzijde van de claim van RTVNH, nl. doorgifte van AT5 in de overige gemeenten, worden betrokken.

20.01.03, 11:44: Start opstelling Advies Kabelplan Televisie 2003-2004
De APR heeft in zijn AB-vergadering van 13 januari 2003 de planning van de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie vastgesteld. Voor de televisie-aanbieders zijn de volgende data van belang.

* In de week van 10 februari 2003 worden de aanvraagformulieren toegezonden;
* De presentaties vinden plaats op woensdag 12 maart en (eventueel) op 13 maart 2003. Een uitnodiging wordt tijdig toegezonden;
* Het concept-Advies Kabelplan Televisie 2003-2004 wordt op 3 april 2003 ter consultatie naar de aanbieders gezonden;
* De sluitingstermijn voor reacties op het concept-Advies is gesteld op 15 april 2003;
* Vaststelling van het definitieve Advies Kabelplan Televisie 2003-2004 vindt plaats op 24 april 2003.

20.01.03, 11:33: Vergaderdata Algemeen Bestuur APR 1e helft 2003
In zijn vergadering van 13 januari 2003 heeft het AB van de APR het vergaderschema voor de 1e helft van 2003 vastgesteld. Het schema ziet er als volgt uit:

12 en 13 maart - Presentaties TV-aanbieders
24 maart - Bespreking Discussiestuk m.b.t. TV-plan 2203-2004
2 april - Vaststelling Concept-Advies TV-plan 2003-2004
24 april - Vaststelling Definitief Advies TV-plan 2003-2004
22 mei - Huishoudelijke vergadering