home

Werkwijze

De APR brengt jaarlijks door middel van een 'Advies Kabelplan Televisie' en een 'Advies Kabelplan Radio' advies uit aan de kabelexploitant. De ingangsdatum van de plannen is 1 juli; de looptijd is 1 jaar. Voor het samenstellen van de adviezen gaat de APR in grote lijnen als volgt te werk.

 • Toezending aanvraagformulieren aan zendgemachtigden (radio: september, tv: december)
 • Presentaties zendgemachtigden (radio: oktober, tv: januari)
 • Bespreking zenders 
 • Vaststellen concept-advies
 • Consultatieronde naar zenders en publiek
 • Vaststellen definitief advies
 • Aanbieding aan UPC (radio: 1 december, tv: 1 april)
 • Implementatie door UPC (altijd op 1 juli)
Criteria voor opname in het basispakket
Elementair zijn de formele (wettelijke en/of contractueel vastgelegde) toelatingsvoorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn:
 • aanbieder en programma voldoen aan alle wettelijke eisen; de programma-aanbieder heeft van het Commissariaat voor de Media toestemming verkregen voor het verzorgen van programma’s dan wel beschikt over een buitenlandse licentie;
 • auteursrechten en naburige rechten zijn geregeld;
 • het programma is per de startdatum van het nieuwe kabelplan (1 september) beschikbaar; de programma-aanbieder kan aantonen dat de aanvoer van het signaal naar het kopstation is geregeld en dat hij beschikt over de nodige technische faciliteiten;
 • de continuïteit van het programma is gewaarborgd en zulks wordt aangetoond door een aantal daartoe strekkende documenten;
 • voor zover dit binnen het contract tussen de betreffende gemeente en UPC is bepaald komen commerciële aanbieders uit binnen- en buitenland alleen dan voor doorgifte in aanmerking als zij akkoord gaan met de daarvoor vastgestelde betaling aan de kabelexploitant.
Van zeer groot belang zijn vervolgens de inhoudelijke criteria. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen:
 1. de APR streeft naar een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van het (totaal)-basispakket, met waar mogelijk naast programma’s die een breed publiek bereiken ook ruimte voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld culturele minderheden en kinderen, alsmede grote groepen geïnteresseerden in bepaalde onderwerpen;
 2. de populariteit van bepaalde programma’s zoals blijkt uit het Continu Kijkersonderzoek van AGB/Intomart speelt een gewichtige rol, maar is ondergeschikt aan de diversiteit; de rangorde in populariteit kan worden doorkruist omwille van de pluriformiteit van het basispakket.
Bij de beoordeling baseert de APR zich op de volgende schematische verdeling in categorieën van doelgroepen c.q. programma-aanbieders:
 1. general interest: een breed (gevarieerd) programma-aanbod voor een breed publiek:
  • Nederlandstalig
  • Buitenlands
 2. special interest: een breed (gevarieerd) programma-aanbod voor een speciale, grote doelgroep:
  • kinderen
  • culturele minderheden
 3. themakanalen: een smal (thema) programma-aanbod voor een speciale, grote doelgroep:
  • nieuws en achtergronden, informatie
  • sport
  • muziek
  • cultuur, educatie, natuur, reizen, avontuur
  • diversen