home

FAQ

• Waarom kan ik zelf niet kiezen welke zenders ik via de kabel wil ontvangen?

In technisch opzicht is het voor consumenten nu nog niet mogelijk om zelf een pakket samen te stellen. Op dit moment is het zo geregeld dat de kabelexploitant met de gemeente contractueel vastlegt hoe groot het zenderpakket is. De samenstelling van het pakket vindt als volgt plaats.
1. De Mediawet schrijft verplichte doorgifte van een aantal zenders voor (alle Nederlandse publieke omroepen, 2 Belgische publieke omroepen en de publieke regionale en lokale omroep);
2. Daarnaast is (soms) contractueel vastgelegd dat een aantal zenders moet worden doorgegeven (bijvoorbeeld de SALTO-kanalen);
3. De programmaraad adviseert vervolgens tot het Wettelijk Basis Pakket van 15 televisie- en 25 radiozenders;
4. De kabelexploitant vult de rest van het pakket aan.

• Waarom wijzigen de radio- en televisiezenders elk jaar?

De APR brengt op grond van de Mediawet jaarlijks aan de kabelexploitant advies uit over de samenstelling van het radio- en televisiepakket. Daarbij probeert de APR consumenten zo min mogelijk te confronteren met wijzigingen. Er doen zich echter soms ontwikkelingen voor waarop de APR geen invloed heeft, maar die wel leiden tot een wijziging in een pakket. Zo kan het zijn dat een aanbieder zich niet langer beschikbaar stelt voor analoge doorgifte, stopt met het verzorgen van uitzendingen of niet tot overeenstemming kan komen met de kabelexploitant wat het regelen van de auteursrechten betreft. Ook presenteren zich nieuwe aanbieders, die met hun programma’s mogelijk zorgen voor een aanvulling op het pakket. En omdat het aantal zenders contractueel vastligt, betekent het toevoegen van een zender dat er een andere moet vervallen. Over het algemeen zijn de wijzigingen die zich jaarlijks voordoen dus marginaal.

• Waarom krijg ik nooit informatie over de zenderwisselingen?

De kabelexploitant kondigt wijzigingen in het zenderpakket op ruime schaal aan. Via het informatiekanaal van UPC wordt deze informatie ook verstrekt. De Algemene Programma Raad verstuurt na het uitbrengen van de jaarlijkse adviezen persberichten naar alle media in het verspreidingsgebied. De APR kan abonnees overigens niet rechtstreeks aanschrijven omdat er geen directe relatie is met de consumenten.

• Heeft bellen/schrijven/mailen naar jullie wel zin?

Jazeker! De APR noteert op het secretariaat alle ingekomen reacties. De APR betrekt alle verzoeken, wensen en suggesties bij de opstelling van de jaarlijkse radio- en televisieadviezen. Vanzelfsprekend kan de APR niet aan alle wensen tegemoet komen, maar het heeft wel degelijk zin om de APR te informeren. U kunt erop vertrouwen dat het bestuur alle belangen zorgvuldig zal afwegen. Wij adviseren u om daarnaast uw wensen ook aan de kabelmaatschappij en betreffende zenders kenbaar te maken.

• Waarom bestaat de APR eigenlijk? En hoe komt de APR tot zijn besluiten?

De APR ontleent zijn bestaansrecht aan de Mediawet. Artikel 82k van deze wet bepaalt dat er in gemeente waar een kabelnet aanwezig is, een programmaraad moet zijn. Een programmaraad is onafhankelijk. Bij de samenstelling van de adviezen moet een programmaraad zorgen voor een pluriform en evenwichtig pakket. De raad moet dus inschatten aan welke zenders de kabelabonnees in de gemeenten behoefte hebben. Zo moet er voor verschillende doelgroepen een interessant aanbod op radio en tv zijn. Daarbij maakt de APR onder meer gebruik van kijk- en luistercijfers. De bestuursleden van de APR volgen vanzelfsprekend ook de ontwikkelingen in de mediawereld en beluisteren/kijken de programma’s.

De APR heeft 13 bestuursleden, waarvan er 7 de consumenten van Amsterdam vertegenwoordigen, 2 namens Purmerend, 2 namens Zaanstad, 1 namens Landsmeer en 1 namens Ouder-Amstel. Tezamen vormen deze vertegenwoordigers het Algemeen Bestuur van de APR. Besluiten van de APR worden in de Algemeen Bestuursvergaderingen en in gezamenlijkheid genomen, waarbij uiteraard het principe van meerderheid van stemmen geldt.

• Ik zie vaak herhalingen. Hoe komt dat?

De aanbieders van televisieprogramma’s zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van hun programma’s. Daarop heeft de APR geen invloed. Uiteraard worden klachten of opmerkingen over herhalingen aan de aanbieders doorgegeven. In hoeverre daarmee rekening wordt gehouden is de verantwoordelijkheid van de zenders zelf.

• Krijgen jullie geld van zenders om hun programma’s op te nemen?

Nee, de APR ontvangt van programma-aanbieders geen geld of vergoedingen. De APR is een onafhankelijke stichting en wenst dat ook vooral te blijven. De APR wordt gefinancierd door de gemeenten in het werkgebied.

• Kan het zenderpakket voor televisie worden uitgebreid?

Technisch is het mogelijk om het zenderpakket uit te breiden. De omvang van het zenderpakket is echter een kwestie van gemaakte afspraken tussen een gemeente en de kabelexploitant. De APR heeft daarin geen zeggenschap.

• In andere plaatsen in Nederland zijn bepaalde zenders wel te ontvangen en hier niet. Hoe komt dat?

In Nederland zijn verschillende kabelexploitanten actief. In de regio Groot-Amsterdam is het kabelnet eigendom van UPC. Elke kabelexploitant mag (gedeeltelijk) eigen beleid voeren. Een aantal zenders moet in heel Nederland worden doorgegeven (zoals Nederland 1, Radio 1). Een programmaraad vult deze 'must-carry'-zenders aan tot het maximum van het Wettelijk Basispakket (15 TV- en 25 radiozenders). Veel programmaraden adviserent daarnnaast ook over het Aanvullend Pakket, maar dit advies is niet bindend. Een kabelmaatschappij kan daar dus van afwijken. De verschillen in zenderpakketten kunnen ook veroorzaakt worden doordat een zender zich in een bepaalde regio niet beschikbaar stelt voor de kabel en kiest voor aanbieding in digitale vorm.

• Wie benoemt jullie eigenlijk?

De leden van de APR worden benoemd door de gemeenteraden in het APR-werkgebied. De APR werft nieuwe leden zelf en maakt voor het betreffende gemeentebestuur een voordracht.